Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.
příklad obsahu projektové dokumentace

Průvodní  a  souhrnná  zpráva 

 

Stávající poměry

Účel projektované výstavby

Technicko ekonomické ukazatele

Umístění stavby

Podklady

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Podmínky územního rozhodnutí

Podmínky dotčených správních orgánů a účastníků

Protipožární řešení

Dispoziční řešení

Výskyt objektů na stav. pozemku a stávající ochranná pásma

Vliv stavby na životní prostředí a ochrana před škodlivými vlivy

Bezpečnost budoucího provozu

Ochrana proti hluku a vibracím

Úprava okolí a ochrana zeleně

Architektonické řešení

Nároky a napojení stavby na sítě a energetické rozvody

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace

Elektrické přípojky a elektroinstalace

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení

Vytápění

Teplá užitková voda

Denní osvětlení a větrání

Vzduchotechnická zařízení

Žumpa
Doprava a parkování

Zneškodňování odpadů

Proslunění

Provozní zařízení

Výrobní a konzumační prostory

Hygienické zařízení

Koncepce skladování

Řešení ploch pro obsluhu, údržbu a opravy

Propočet nákladů na výstavbu


Uspořádání staveniště

Staveniště se bude rozkládat převážně na vlastním pozemku a musí se zařídit, uspořádat a vybavit  přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se  stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k  ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem,  prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací,  ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám  nebo pozemkům, k sítím technického vybavení  a požárním  zařízením. Odvádění srážkových, odpadních  a technologických vod ze staveniště musí být  zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Vodní a el. zdroje budou použity stávající. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno v souladu s platnými předpisy. Osoba, která provádí  stavební práce, případně rekonstrukce nebo demolice  svých  objektů, je povinna ukládat tento stavební odpad do předem smluvně  zajištěných kontejnerů nebo podobných zařízení a zajistit recyklaci nebo odstranění tohoto odpadu. V případě, že se  jedná o celkové množství tohoto odpadu do 0,5 m3, je možné tento odpad uložit v příslušném zařízení pro ukládání  komunálního odpadu. Stavba musí být provedena tak, aby  při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu  uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým  proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Po ukončení užívání veřejného prostranství jako staveniště, musí být vše uvedeno do původního stavu.

 


Technická  stavební  zpráva

 

Bourání

Zemní práce

Základové konstrukce

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podlahy, povrchy stěn a stropů

Izolace


Schodiště a šikmé rampy

Prostor schodiště je osvětlen a větrán. Další schodiště (pomocná) se navrhují především pro řešení únikových, popřípadě zásahových cest v souladu s normovými hodnotami. Místo schodišť lze navrhnout šikmé rampy, které na únikových cestách nesmí mít větší sklon než  1 : 8. Všechny schodišťové stupně v jednom schodišťovém rameni  musí mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou  šířku. Vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm. Tuto hodnotu je možno  snížit až na 600 mm za předpokladu, že nebude překročen  nejvyšší dovolený sklon schodišťového ramene příslušného  schodiště. Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém  rameni hlavního schodiště smí být nejvýše 16, u pomocných  schodišť a u schodišť uvnitř bytů nejvýše 18; stupnice  schodišťového stupně musí být vodorovná, bez sklonu  v příčném i podélném směru. Sklon schodišťových ramen ve všech bytových domech s výtahem a u schodišť uvnitř bytů nesmí být větší než  35o, ve všech bytových domech bez výtahu nesmí být větší  než 33o. U schodišť uvnitř bytů s konstrukční výškou  menší než 3000 mm a u schodišť do podzemních podlaží  je možno  sklon schodišťových ramen zvýšit až na 41o. U staveb uvedených ve zvláštním předpise nesmí být v částech užívaných veřejností sklon schodišťového ramene větší než 28° a výška schodišťového stupně větší než 160 mm. Povrch podest vnitřních schodišť musí být vodorovný beze  sklonu v příčném i podélném směru. Povrch podest vnějších  schodišť může mít podélný sklon ve směru sestupu nejvýše  7 %. Žebříkové schodiště je možno navrhnout pouze pro občasné  používání omezeným počtem osob. Nejmenší průchodná šířka  ramene žebříkového schodiště je 550 mm; tato šířka nesmí  být ničím zúžena. Nejmenší dovolená šířka schodišťového  stupně žebříkových schodišť je 150 mm. Prostor stávajícího schodiště, které bude povrchově ošetřeno, je osvětlen a větrán. Bude ponecháno stávající. Pouze bude provedeno nové zábradlí upevněné z boku do schodnic. Stupně a podesty budou dřevěné bez podstupnic na kovových schodnicích, svařených z U120. Nebo bude konstrukce samonosná celodřevěná (specializovaná dodávka). Počet stupňů bude 15, podest 2 a 1 jalový stupeň ve stropě. Nejmenší podchodná výška bude 2,1 m.

Komíny a kouřovody

Střechy

NÁVRH SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z BITUMENOVÝCH ŠINDELŮ TEGOLA CANADESE A ŘEŠENÍ ODVĚTRÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY

 

Složení střešního pláště -

-          Bitumenový šindel TEGOLA CANADESE

-          Doporučujeme vyrovnávací podložku řady BAR

-          Prkenný záklop (doporučujeme max. 12 cm šíři prken)

-          Vzduchová mezera minimálně 5 cm (závisí na délce krokve a sklonu střechy)

-          Tepelná izolace

 

Odvětrání dvouplášťové střechy:

,,Nádech" je možné řešit 3 způsoby:

1.   vytvořením vzduchové mezery za okapnicí krytou proti ptactvu a hmyzu

2.   vytvořením nádechového otvoru v podhledu přesahu střešního pláště

3.   osazením odvětrávacích prvků - aerátorů

,,Výdech" lze řešit 2 způsoby:

1.   vytvořením dvojitého hřebene (nelze použít u malých sklonů, vzduchovou mezeru kryjeme proti ptactvu a hmyzu)

2.   osazením aerátorů - doporučujeme jako bezpečnější řešení

 

Výplně otvorů

Zábradlí

Zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor hlubší a širší, než jsou normové hodnoty v závislosti na zatřídění pochůzné plochy (například s omezeným přístupem osob, s volným přístupem dospělých osob, provozy určené pro děti, hlediště). Za volný prostor se nepovažuje prostor zakrytý konstrukcí, která odpovídá zatížení pěším provozem.

Zábradlí se nemusí zřídit, pokud

a) by bránilo základnímu  provozu, pro který je plocha určena (nástupiště, rampy na  nakládání, bazény, jeviště apod.),

b) při hloubce volného  prostoru nejvýše 3,0 m, je-li na volném okraji pochůzné plochy s běžným nebo  nízkým provozem  vytvořen nepochůzný bezpečnostní pás široký nejméně 1500  mm, který je zřetelně vymezen.

            (4) Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla je

a)   snížená - 900 mm, pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3,0 m,

b)   základní - 1000 mm, ve všech případech, kdy není předepsána větší výška nebo  dovolena snížená výška

Zřídí se na schodišť. rameni a okraji místnosti č.

 

Balkóny, lodžie a arkýře

Ostatní konstrukce

LEGENDA  MÍSTNOSTÍ

SPECIFIKACE  DÍLŮ

LEGENDA  MATERIÁLŮ


Závěr

Přiložené výkresy:

1.   Situační pozemková mapa

2.   Situace umístění stavby

3.   Půdorys přízemí

4.   Půdorys patra

5.   Půdorys podkroví

6.   Příčný řez

7.   Průčelí jižní do ulice

8.   Průčelí severní


Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one